Home
Facebook

AVG privacyverklaring

Privacyverklaring van B.A.S.-Tennis
 
Dit is de privacyverklaring van B.A.S.-Tennis, gevestigd op het adres Sportlaan 36 te Biddinghuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656188.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
 
Waarom zijn de persoonsgegevens van belang
U heeft een overeenkomst met ons in de vorm van een lidmaatschap van B.A.S.-Tennis.
Op basis van deze overeenkomst hebben wij persoonsgegevens van u. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
De persoonsgegevens gebruiken wij verder ten behoeve van een aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Lawn en Tennis Bond (KNLTB) voor een bondslidmaatschap. Daarnaast worden uw persoonsgegevens via de KNLTB gebruikt voor het versturen van facturen (en herinneringen) met betrekking tot de jaarlijkse contributie.
De persoonsgegevens gebruiken wij ook om u onder andere door middel van een regelmatig verschijnende nieuwsbrief per e-mail te informeren over interessante ontwikkelingen en diverse van belang zijnde zaken die zich binnen onze vereniging afspelen.
Een deel van uw persoonsgegevens kan tot slot worden gebruikt in het kader van een gerechtvaardigd belang. Bij een gerechtvaardigd belang kunt u bijvoorbeeld denken aan berichtgevingen in de media, waarbij deze berichtgevingen direct gekoppeld zijn aan de activiteiten binnen onze vereniging.
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
B.A.S.-Tennis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van wettelijke verplichtingen moeten de gegevens echter als onderdeel van de financiële administratie in ieder geval 7 jaar worden bewaard. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
B.A.S.-Tennis verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die B.A.S.-Tennis met u heeft of om uitvoering te geven aan het lidmaatschap bij de KNLTB.
Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in hun privacy statement dat op de website van de KNLTB is terug te vinden.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht B.A.S.-Tennis te verzoeken om inzage te verschaffen in uw persoonsgegevens (tenzij B.A.S.-Tennis op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal
B.A.S.-Tennis deze verwijdering doorgeven aan de organisaties die de betreffende gegevens van B.A.S.-Tennis hebben ontvangen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
B.A.S.-Tennis treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen
Indien een minderjarige zich wenst te registreren, dient hiertoe expliciete toestemming van de ouder(s) of voogd te worden verkregen.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de B.A.S.-Tennis. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. B.A.S.-Tennis raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacybeleid
B.A.S.-Tennis past haar privacybeleid indien nodig van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal B.A.S.-Tennis er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of B.A.S.-Tennis wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar penningmeester@bastennis.nl 
 
Bezwaar
Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, stuur dan een
e-mail naar communicatie@bastennis.nl , waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen.
 
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Het bestuur van B.A.S.-Tennis
 


Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat